Propisi i akti Zavoda

U skladu sa Uredbom o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, br.21/19), JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo objavljuje slijedeće dokumente: