Istorijat

Zdravstvena zaštita, a posebno zaštita mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini ima veoma dugu tradiciju. Prvi zapisi o tretmanu duševnih bolesnika datiraju još iz XIII vijeka. Upotreba alkohola stara je koliko i čovječanstvo, a u kulturi naroda Bosne i Hercegovine zastupljena je tradicija “običajnog” pijenja, tj. pijenja koje je sastavni dio svakodnevnog života, više u ruralnim nego u urbanim sredinama. Početci organiziranog liječenja alkoholičara kod nas počinju ranih šezdesetih godina.

Od tada pa do agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine, institucija Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije prolazila je kroz različite razvojne faze kako u organizacionom, tako i u stručnom smislu, sa trendom stalnog unapređenja svog rada.

Ova ustanova je bila jednistvena na teritoriji Bosne i Hercegovine i dio sistema organizovanih psihijatrijskih službi. U Zavodu je tada bilo 115 bolničkih kreveta, 50 mjesta u Dnevnoj bolnici, te tretman u Savjetovalištu za prevenciju i tretman alkoholizma. U Zavodu je bilo 75 zaposlenih. U toku godine prosječan broj ambulantnih usluga je bio oko 5.000, a oko 1.500 osoba je prolazilo kroz kompleksan socijalno-psihijatrijski treman sa rehabilitacijom.

Istorijske činjenice o oblicima organizovanog tretmana ovisnosti o alkoholu

  • 1960             Prvo organizirano liječenje alkoholičara – Psihijatrijska bolnica Sokolac
  • 1967-1977   Centar za alkoholizam u sklopu Specijalne bolnice za mentalnurehabilitaciju Jagomir
  • 1977-1992   OOUR Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije, RO Neuropsihijatrijske discipline, SOUR UMC Sarajevo
  • maj 1992      Gubitak radnog prostora – rat
  • 1993-1998    Odsjek za alkoholizam i narkomaniju u Centru za mentalno zdravlje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
  • 1998-2000    Odsjek za alkoholizam i narkomaniju pri Psihijatrijskoj klinici KCU Sarajevo
  • 29.09.2000    Otvaranje Odjeljenja za narkomaniju
  • 09.11.2000    Odluka Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o osnivanju Javne Ustanove Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo
  • 22.05.2002    Otvoreno Savjetovalište za prevenciju i liječenje ovisnosti i Centar za Metadonsku supstitucionu terapiju (MST)