Upravljačka struktura

Direktorica Zavoda
Prof. Dr sci med.
Rasema Okić
Spec. neuropsihijatar
Subspecijalista za bolesti ovisnosti

Glavna sestra Zavoda
Samira Gajević
Magistar zdravstvene njege i terapije

 Šef Odjeljenja za liječenje narkomanije
Dr Nizama Šukurović
Spec. neuropsihijatar

Organ upravljanja u Zavodu je Upravni odbor

Upravni odbor ima pet članova i čine ga predstavnici:

  • Osnivača – tri člana od kojih jedan mora biti u ime Kantonalnog ministarstva, 
  • Stručni radnici zdravstvenih ustanova – dva člana, od kojih jedan mora biti iz reda zdrasvstvenih radnika.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Organ rukovođenja u Zavodu je direktor

Direktor organizuje i rukovodi radom Zavoda, zastupa i predstavlja Zavod prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Zavoda. Direktora Zavoda imenuje i razrješava Upravni odbor na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Vlade Kantona.

Organ kontrole poslovanja u Zavodu je Nadzorni odbor

  • Nadzorni odbor sastoji se od tri člana:
    Dva u ime Osnivača
  • Jedan u ime zaposlenika Zavoda uz zastupljenost oba pola

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona na pridlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo