Lokacija

Odjeljenja za tretman alkoholizma i narkomanije
Služba opštih poslova
Savjetovalište za prevenciju i liječenje ovisnosti

Nahorevska 173, 71000 Sarajevo
tel: 033 257 750
fax: 033 257 751
E-mail: zalcnarc@bih.net.ba

Odsjek za provođenje supstitucione terapije

Omera stupca 6, 71000 Sarajevo
tel/fax: 033 221 633
mstsavjetovaliste@bih.net.ba