Odjeljenje za liječenje narkomanije

Odjeljenje za liječenje narkomanije pruža usluge savjetovanja, metadonske detoksifikacijske i supstitucione terapije Metadonom ili Suboxonom

Odjeljenje se sastoji od tri Odsjeka:

 • Intenzivna njega i metadonska detoksikaciona terapija
  (15 kreveta)
 • Savjetovalište za prevenciju i liječenje ovisnosti
 • Centar za metadonski program održavanja

Terapijski program

Terapijski program odvija se kroz tri faze:

 1. Savjetovalište i predhospitalni tretman
 2. Hospitalni tretman
 3. Supstituciona terapija ( metadon i suboxon )

Savjetovalište za prevenciju i liječenje ovisnosti

Tretman pacijenata i članova njihovih porodica provodi se kroz individualni tretman i grupne oblike rada.

Individualni rad sa pacijentima podrazumjeva motivaciju, edukaciju i pružanje podrške.
Grupni i individualni oblici rada imaju za cilj da se strukturiranim sadržajima postigne što veći stepen aktivnosti u pravcu oporavka i prihvatanja zdravih socijalnih oblika ponašanja.
Na Odjeljenju za narkomaniju pristup liječenju je multidisciplinaran, a članovi tima koji učestvuju u vođenju programa su ljekari-neuropsihijatri, medicinske sestre/tehničari, psiholozi i socijalni radnici.

Hospitalni tretman

Hospitalni tretman traje 4 sedmice i tokom tog perioda postiže se optimalan psihofizički oporavak pacijenta.
Tretman pacijenata i članova njihovih porodica provodi se kroz individualni tretman i grupne oblike rada.

Supstituciona terapija

 Metadon

 • Metadonska detoksifikaciona terapija (MDT)
  može biti kratkoročna i dugoročna sa ciljem da pacijenti ovisnici o opijatima ostvare apstinenciju i realizuju nastavak programa rehabilitacije u terapijskog zajednici/komuni. (Izbor komune prema želji pacijenta). Provodi se najčešće u hospitalnim uvjetima.
 • Metadonska supstituciona terapija (MST)
  je za ovisnike o opijatima koji nisu uspjeli realizirati dugoročnu apstinenciju iz najmanje dva pokušaja u terapijskim programima (MDT ili neopijatska terapija). Provodi se u vanbolničkim uvjetima.

Suboxon

 • Program detoksikacije i održavanja—kratkoročni i dugoročni.
  Terapijski cilj je apstinencija od opijata uz dugoročnu rehabilitaciju, zavisno od želje samog pacijenta. Uvođenje u program terapije Suboxonom provodi se u hospitalnim uvjetima, a nastavak terapije je u vanbolničkim uvjetima.

U programima održavanja/supstitucije (kratkoročni i dugoročni), terapijski cilj je apstiniranje od opijata uz farmakološku asistenciju Suboxona/Metadona, u dozi koja se prilagođava individualnim potrebama pacijenata u određenom vremenskom periodu.

V.D. Šef Odjeljenja za liječenje narkomanije
Dr Nizama Šukurović
Spec. neuropsihijatar

Rukovodilac Odsjeka Programa održavanja metadonom
Prim.d
r Amir Balić
Spec. neuropsihijatar

Glavna sestra Odjeljenja za liječenje narkomanije
Lejla Šabanović
Magistar sestrinstva

Shema tretmana