Odjeljenje za liječenje alkoholizma

Bavi se prevencijom, liječenjem i rehabilitacijom ovisnika putem parcijalnih tretmana koji podrazumijevaju;

 1. Odjeljenje za hospitalni tretman (5 kreveta)
 2. Savjetovalište za alkoholizam
 3. Dnevna bolnica (30 kreveta)
 4. Posthospitalni tretman (katamnestička ambulanta)

Savjetovalište za alkoholizam

Provodi

 1. program detoksikacije
 2. Dijagnostiku
 3. socioterapijske programe
  (grupni oblici rada)
 •  motivaciona grupa
 •  ogledni klub
 •  matični klub

Osnovni cilj je uspostaviti apstinenciju i razviti motivaciju za daljnje liječenje, putem Dnevne bolnice.

Dnevna bolnica alkoholizma

Liječenje na Dnevnoj bolnici se provodi uz primjenu kompleksnog sociomedicinskog modela tretmana, koji obuhvata provođenje individualne i grupne psihoterapije, porodičnu terapiju (porodične intervencije)kao i primjenu medikamenata, te redovite odlaske u klub liječenih alkoholičara.

Programi su svakodnevni, cjelodnevni (sem vikenda), a liječenje traje 3 mjeseca.

Posthospitalni tretman

Podrazumijeva daljnju rehabilitaciju i resocijalizaciju, kako pacijenta tako i članova njihove porodice, a nakon otpusta sa Dnevne bolnice, putem Katamnestičke ambulante.

Posthospitalni tretman obuhvata;

 • kontrolne preglede, svakih 15 dana - 1 godinu
 • posthospitalna grupa, svakih 15 dana - 1 godinu
 • matični Klub, svakih 7 dana - 5 godina

VD Šef Odjeljenja za alkoholizam
Dr Miloš pokrajac
Prim. Spec. neuropsihijatar
Subspecijalista za bolesti ovisnosti

Glavni tehničar Odjeljenja za liječenje alkoholizma
Muamer Šehić
Magistar zdravstvene njege i menadžmenta

OSNOVNE PRETPOSTAVKE DA BI SE LIJEČILI

 • uputnica za liječenje od ljekara porodične medicine
 • ovjerena zdravstvena knjižica¸
 • lična karta pacijenta.

Šta učiniti kako biste potaknuli alkoholičara da prihvati pomoć, započne liječenje?

Poželjno je:

 • prestati skrivati i negirati problem alkoholizma
 • odabrati trenutak i započeti razgovor, intervenciju
 • budite određeni i izravni
 • potražite informacije o liječenju i pomoći
 • stvaranje mreže podrške (prijatelji, ostali članovi porodice, radne kolege
 • da osoba koja se javlja na liječenje dolazi u pratnji člana porodice,  rodbine ili predstavnika firme.

Klub liječenih alkoholičara (KLA)