“Nova droga” koja izaziva epileptičke napade Izjava za medije

U vezi sa učestalim upitima medija oko tzv. nove droge koja izaziva epileptičke napade obaviještavamo javnost i medije da u JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo u proteklom periodu nije bilo osoba koje su imale epileptički napad zbog efekata „nepoznate droge“. Također nam nije poznato da se bilo kakva nova psihoaktivna supstanca sa takvim karakteristikama pojavila na BH ilegalnom tržištu.

U većini zemalja EU postoji razvijen „Sistem ranog upozoravnja“ (Early Warning System), koji se finansira iz državnog budžeta, kojim se na brži način „otkrivaju“ nove ilegalne droge. U BiH. Kao i u zemljama u okruženju takav sistem ne postoji. Također problem otkrivanja sastava novih supstanci, koje se proizvode u ilegalnim laboratorijama,  je veoma zahtjevan, a ponekad uopće nije moguće ni otkriti o kojoj hemijskoj supstanci se radi, a najčešće je u pitanju mješavina više raznih  supstanci koje se u postoječim laboratorijama ne mogu  identificirati, jer aparati nisu programirani za takvu supstancu.

BiH je članica Europskog  monitoring centra za droge i ovisnost o drogama (EMCDDA – European Monitoring Centar for Drug and Drug Addiction) od 2008. god., a od 2009. godine je obavezna da dostavlja Pregled stanja  u zemlji vezan za ovisnosti (Country Overview) i Godišnje izvještaje (Annual Report) o kretanju morbiditeta i mortaliteta, putem Ekspertne multiprofesionalne grupe, uz koordinaciju Ministarstva za civilne poslove BiH (MCP)  i Min. sigurnosti/bezbjednosti  BiH. Posljednji  izvještaj možete naći na web strani EMCDDA, na bosanskom i engleskom jeziku, a u kojem se možete informisati o epidemiološkim podacima.

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index222992HR.html#ref

Prema izvještaju EMCDDA  za 2013., u Europi je otkriveno 81 nova supstanca, od kojih je 30 nepoznatog sastava, 29 iz grupe sintetskih kanabinoida,a  13 supstituenti za phentylamine.

Važno je znati da se veliki broj „novih supstanci“  već koriste kao legalni lijekovi, dok su neke u kategoriji “high legals” – supstanci koje imaju psihoaktivna svojstva a u prodaji se nalaze kao “dodatak ishrani, biljna hrana, supstanca u istraživanju” i sl. čime proizvođači izbjegavaju zakonom propisan proces stavljanja nekog lijeka/proizvoda u promet radi ostvarivanja profita.

Navedene supstance kao i posve nepoznate koje se nađu na ilegalnom tržištu, se mogu miješati međusobno ili sa legalnim lijekovima i na taj način zloupotrebljavati u smislu nedozvoljenog korištenja, čime se nanose različite zdravstvene štete uz pojavu neočekivanih i nepredvidivih simptoma, kao što je u ovom trenutku slučaj sa “novom drogom” koja izaziva epileptičke napade.

Obavještenje o preregistraciji i izmjeni naziva ustanove

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 46/10), i  Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o preuzimanju prava  i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, došlo do preregistracije Ustanove i izmjene dosadašnjeg naziva ustanove  JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo u naziv koji sada glasi:

JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO.

dodjela

14. SEEANet konferencija 15-14.03.2015

U ljubljani je od 15-14 marta 2015 godine održana 7. Jadranska konferencija o tretmanu ovisnosti, 14. SEEA net Konferencija i 6. Slovenački Simpozij o Hepatitisu C među korisnicima droga. Ova prestižna konferencija iz oblasti ovisnosti u regionu Jugoistočne Evrope je okupila preko pedeset međunarodnih eksperata iz ove oblasti.
Ovako velika posjećenost najbolje oslikava značaj partnerstva koje je SEEA net razvila sa međunarodnim organizacijama koje uključuju: Global Addiction Association, European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, European Opiate Addiction Association, Pompiodu Group – Council of Europe, World Federation for Treatment of Opiate Dependence, World Health Organization and others.
Tokom radnog dijela konferencije prezentirana su 53 rada iz oblasti bolesti ovisnosti, uključujući teme pristupa liječenju ovisnosti, sistemu registracije i izvještavanja o upotrebi opojnih droga, te štetnoj upotrebi droga sa posebnim osvrtom na problem Hepatitisa C među opijatskim ovisnicima.
Ovom prilikom, povodom obilježavanja 10 godina postojanja SEEA net, Doc. dr si med. Nermani Mehić-Basara je dodijeljeno priznanje u znak predanosti, zalaganju, suportivnom odnosu sa pacijetima, radnim kolegama i značajnom doprinosu razvoju tretmana opijatske ovisnosti.
Više informacija o ovoj Konferenciji kao i SEEA net možete pronaći na slijedećem linku

www.seea.net

Dovršena edukacija u oblasti uvođenja kvaliteta

Nakon gotovo četiri mjeseca kontinuirane aktivnosti Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 03.03.2015. godine završila je edukaciju uposlenika Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u oblasti uvođenja sistema kvaliteta, koja je započela 11. novembra 2014. godine.
Učesnici edukacije su odslušali 16 edukativnih modula i u potpunosti su upoznati sa cjelokupnim procesom i zadacima u procesu uvođenja sistema kvaliteta, kako bi neometano započeli sa aktivnostima koje im predstoje u narednom periodu.
Završni edukativni modul „Projekat u ustanovi“ prezentirala je Melka Mercvajler, prof. Nakon kratkog rezimea prezentiranih edukativnih modula, prisutni su bili upoznati o zadacima koordinatora kvaliteta, Komisije za kvalitet, kao i o procesu facilitacije i vanjske ocjene.
Veliko zanimanje učesnika edukacije kao i brojna pitanja koja su postavljali tokom prezentacije pokazali su veliku zainteresovanost i želju da se što prije započne sa ovim procesom kako bi se i ova dva zavoda našla na AKAZ-ovoj listi akreditiranih zdravstvenih ustanova.
Ceritifikat o uspješno završenoj edukacije dobilo je 28 učesnika.

Preuzeto sa http://www.akaz.ba/

Na istom linku možete pronaći i listu učesnika kao i više fotografija sa edukacije

Tehnički prijem novog objekta Zavoda u Jagomiru

Dana 12.02.2015 godine izvršena je tehnička primopredaja novoizgrađenog objekta Zavoda na lokalitetu Jagomir od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo vlasniku Ministarstvu Zdravstva Kantona Sarajevo, te krajnjem korisniku JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Samoj primopredaji objekta su prisustvovali predstavnici Ministarstva Zdravstva KS, Zavoda za izgradnju KS, izvođača radova i predstavnika Zavoda za bolesti ovisnosti KS.

Primopredajom objekta su se stvorili uslovi za nastavak aktivnosti vezanih za nabavku potrebne opreme i opremanje objekta, te organizaciju rada Odjeljenja za psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnika u zajednici.

Pomoć ugroženim područjima – psihosocijalna podrška

U skladu sa odlukama donesenim 21.05.2014. godine na sastanku Ministarstva Zdravstva FBiH, a u okviru projekta “Pomoć ugroženim područjima – psihosocijalna podrška” JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo je uključen kao pomoć centrima za mentalno zdravlje Odžak, Olovo i Orašje.
Formiranim timovima profesionalaca Zavoda su se pridružila i dva člana tima sa Psihijatrijske Klinike KCUS te više članova iz Društva psihologa.
Svaki tim je bio sastavljen od profesionalaca mentalnog zdravlja a činili su ih jedan psihijatar, psiholozi, medicinske sestre/tehničari i socijalni radnik.
Osnovni zadatak ovih aktivnosti je bila intervencija u krizi kao vid podrške pogođenom stanovništvu, očevidcima klizišta i poplava, pomagačima, profesionalcima mentalnog zdravlja koji rade u ovim centrima, dok je poseban naglasak da na rad sa djecom.
Aktivnosti su organizovane u periodu od 26.05. do 13.06.2014 godine i to:
Olovo posjete svaki radni dan od 26.05. do 02.06. 2014 godine – dva tima
Odžak posjeta tima u trajanju od 08. do 14.06.2014 godine, te
Orašje posjeta tima u trajanju od 05. do 08.06.2014 godine.