Obavještenje o preregistraciji i izmjeni naziva ustanove

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 46/10), i  Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o preuzimanju prava  i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, došlo do preregistracije Ustanove i izmjene dosadašnjeg naziva ustanove  JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo u naziv koji sada glasi:

JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO.