“Nova droga” koja izaziva epileptičke napade Izjava za medije

U vezi sa učestalim upitima medija oko tzv. nove droge koja izaziva epileptičke napade obaviještavamo javnost i medije da u JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo u proteklom periodu nije bilo osoba koje su imale epileptički napad zbog efekata „nepoznate droge“. Također nam nije poznato da se bilo kakva nova psihoaktivna supstanca sa takvim karakteristikama pojavila na BH ilegalnom tržištu.

U većini zemalja EU postoji razvijen „Sistem ranog upozoravnja“ (Early Warning System), koji se finansira iz državnog budžeta, kojim se na brži način „otkrivaju“ nove ilegalne droge. U BiH. Kao i u zemljama u okruženju takav sistem ne postoji. Također problem otkrivanja sastava novih supstanci, koje se proizvode u ilegalnim laboratorijama,  je veoma zahtjevan, a ponekad uopće nije moguće ni otkriti o kojoj hemijskoj supstanci se radi, a najčešće je u pitanju mješavina više raznih  supstanci koje se u postoječim laboratorijama ne mogu  identificirati, jer aparati nisu programirani za takvu supstancu.

BiH je članica Europskog  monitoring centra za droge i ovisnost o drogama (EMCDDA – European Monitoring Centar for Drug and Drug Addiction) od 2008. god., a od 2009. godine je obavezna da dostavlja Pregled stanja  u zemlji vezan za ovisnosti (Country Overview) i Godišnje izvještaje (Annual Report) o kretanju morbiditeta i mortaliteta, putem Ekspertne multiprofesionalne grupe, uz koordinaciju Ministarstva za civilne poslove BiH (MCP)  i Min. sigurnosti/bezbjednosti  BiH. Posljednji  izvještaj možete naći na web strani EMCDDA, na bosanskom i engleskom jeziku, a u kojem se možete informisati o epidemiološkim podacima.

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index222992HR.html#ref

Prema izvještaju EMCDDA  za 2013., u Europi je otkriveno 81 nova supstanca, od kojih je 30 nepoznatog sastava, 29 iz grupe sintetskih kanabinoida,a  13 supstituenti za phentylamine.

Važno je znati da se veliki broj „novih supstanci“  već koriste kao legalni lijekovi, dok su neke u kategoriji “high legals” – supstanci koje imaju psihoaktivna svojstva a u prodaji se nalaze kao “dodatak ishrani, biljna hrana, supstanca u istraživanju” i sl. čime proizvođači izbjegavaju zakonom propisan proces stavljanja nekog lijeka/proizvoda u promet radi ostvarivanja profita.

Navedene supstance kao i posve nepoznate koje se nađu na ilegalnom tržištu, se mogu miješati međusobno ili sa legalnim lijekovima i na taj način zloupotrebljavati u smislu nedozvoljenog korištenja, čime se nanose različite zdravstvene štete uz pojavu neočekivanih i nepredvidivih simptoma, kao što je u ovom trenutku slučaj sa “novom drogom” koja izaziva epileptičke napade.