Dodjela certifikata za prvih 65 okupacionih terapeuta

Federalno ministarstvo zdravstva u partnerstvu sa Asocijacijom XY kroz „Projekat mentalnog zdravlja u BiH“, kojeg podržava Vlada Švicarske, i u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Zenici organiziralo je jednogodišnju edukaciju iz oblasti okupacione terapije u mentalnom zdravlju za 65 profesionalaca kojima su 10.20.2017. godine dodijeljeni certifikati u sklopu obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Među 65 educiranih terapeuta, certifikat je primila i Salčinović Azemina, koja provodi okupacionu terapiju u Zavodu.

Okupaciona terapija je važan segment rehabilitacije u mentalnom zdravlju, te je u Zavodu intenzivno provode medicinske sestre/tehničari educirani iz oblasti okupacione terapije tokom proteklih 10 godina.

Edukacija iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu 4-6.10.2017. godine

Na osnovu člana 24 i 128 Zakona o zaštiti od požara (Sl. Novine FBiH br. 64/09), Ovlaštenja CZ i u okviru Akreditacijskih bolničkih standarda HSC d.o.o. je izvršila obuku radnika Zavoda iz oblasti zaštite od požara sa provjerom znanja.

Obuka je održana od 04-06.10.2017 godine u prostirijama Zavoda po utvrđenom programu koji se sastojao iz teoretskog, praktičnog dijela i postupcima u slučaju evakuacije.

Dani zdravstva 28.-30.09.2017.

JU Zavod za bolesti ovisnosti KS se na Danima zdravstva 2017 godine predstavio  putem izložbenog prostora/štanda gdje su sugrađani grada Sarajeva, pored informativnih i edukativnih materijala, mogli dobiti i savjete od stručnjaka Zavoda u vezi sa problemom ovisnosti o alkoholu, psihoaktivnim supstancama, kocki i drugim.

Zavod se predstavio i u okviru stručno-edukativnog programa na temu “Koordinirana briga – Case management” u kojem je prikazan slučaj jedne osobe kojoj je potrebna koordinirana briga. Koordinirana briga je oblik specijalizirane psihijatrijske prakse i sveobuhvatne procjene zdravstvenog stanja i socijalnih potreba kao i organizacije svakodnevnih životnih obaveza.

Štand sa promotivnim materijalom kao i sama prezentacija su bili veoma posjećeni.

Obilježavanje godišnjice preseljenja u novi objekat

JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo je u petak 07.07.2017. obilježio godinu dana od preseljenja u novi objekat. 

To prilikom su Direktorica Zavoda Doc. dr sci med. Nermana Mehić Basara i Glavna sestra Zavoda Magbula Grabovica održale prigodne prezentacije ukazujući na poboljšanja u radu Zavoda tokom proteklih godina, kao i na poteškoće sa kojima se Zavod suočava.