IZVJEŠTAJ O ZAVRŠENOJ REAKREDITACIJI

Zavod za bolesti ovisnosti je 2018. godine uspostavio sistem kvaliteta (Rješenje 02-37-284-2/18) od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, od kada kontinuirano održava i naprjeđuje sistem kvaliteta i sigurnosti u pružanju usluga. Uposlenici Zavoda su profesionalni, predani poslu i  educirani za rad sa ovisnicima kroz interne i eksterne edukacije. Svi uposlenici Zavoda su uključeni u sistem kvaliteta kroz primjenu važečih procedura sa jasno definisanim ciljem poboljšanja kvaliteta u pružanju usluga za pacijente/korisnike. Kod uspostavljanja, kontinuiranog održavanja kao i unapređenja sistema, menadžment daje punu podršku kako u samoj organizaciji i poboljšanju uslova za pacijente tako i za uposlenike Zavoda. Podjeljeni zadaci i uloge (multidisciplinarni rad) svih uposlenih garantuju kvalitetnu integraciju sistema sigurnosti  i kvaliteta u procesu svakodnevnog pružanja usluga. Dana 29.09. i 30. 09.2022. provedena je vanjska ocjena kvaliteta i sigurnosti, istu su provela tri ocjenjivača – doc.dr.sci Klementina Nuk – Vuković dipl. psiholog,  dr. Maida Ređić Fišeković – dr. stomatologije, mr.sci Taib Babić- dipl. Psiholog,  delegirani od Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH dana 25.10.2022. donosi Rješenje o akreditaciji i certifikaciji br: 02-33-390/22, JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo: dodjeljuje se bezuvjetna akreditacija i certifikacija, sa 100,00% ispunjenosti standarda sigurnosti i 100.00% standarda kvaliteta za bolnice (ver.2020). – Akreditacija ima rok od 3 godine, a certifikacija 4 godine od dana donošenja rješenja