IZVJEŠTAJ O ZAVRŠENOJ REAKREDITACIJI

Zavod za bolesti ovisnosti je 2018. godine uspostavio sistem kvaliteta (Rješenje 02-37-284-2/18) od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, od kada kontinuirano održava i naprjeđuje sistem kvaliteta i sigurnosti u pružanju usluga. Uposlenici Zavoda su profesionalni, predani poslu i  educirani za rad sa ovisnicima kroz interne i eksterne edukacije. Svi uposlenici Zavoda su uključeni u sistem kvaliteta kroz primjenu važečih procedura sa jasno definisanim ciljem poboljšanja kvaliteta u pružanju usluga za pacijente/korisnike. Kod uspostavljanja, kontinuiranog održavanja kao i unapređenja sistema, menadžment daje punu podršku kako u samoj organizaciji i poboljšanju uslova za pacijente tako i za uposlenike Zavoda. Podjeljeni zadaci i uloge (multidisciplinarni rad) svih uposlenih garantuju kvalitetnu integraciju sistema sigurnosti  i kvaliteta u procesu svakodnevnog pružanja usluga. Dana 29.09. i 30. 09.2022. provedena je vanjska ocjena kvaliteta i sigurnosti, istu su provela tri ocjenjivača – doc.dr.sci Klementina Nuk – Vuković dipl. psiholog,  dr. Maida Ređić Fišeković – dr. stomatologije, mr.sci Taib Babić- dipl. Psiholog,  delegirani od Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH dana 25.10.2022. donosi Rješenje o akreditaciji i certifikaciji br: 02-33-390/22, JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo: dodjeljuje se bezuvjetna akreditacija i certifikacija, sa 100,00% ispunjenosti standarda sigurnosti i 100.00% standarda kvaliteta za bolnice (ver.2020). – Akreditacija ima rok od 3 godine, a certifikacija 4 godine od dana donošenja rješenja

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – specijalista neuropsihijatar/psihijatar, medicinska sestra/tehničar

18.08.2022. Lista uspješnih kandidata – ljekar specijalista neuropsihijatar/psihijatar

18.08.2022. Lista uspješnih kandidata – medicinska sestra/tehničar

10.08.2022. Obavještenje i lista kandidata za polaganje pismenog i usmenog ispita

Javni-oglas-psihijatar-MST-22

16.07.2022. Poslovnik o radu komisije za prijem 

15.07.2022. Ispitna pitanja za radno mjesto – Specijalista neuropsihijatar/psihijatar
15.07.2022. Ispitna pitanja za radno mjesto – medicinska sestra/tehničar

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga 26.06.

U sklopu obilježavanja 26.06. Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, direktorica i radnici Zavoda su participirali u radu nekoliko skupova, te posjetili terapijske zajednice.

Tako je na poziv direktora Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim  supstancama u Smolućoj (CROPS), 22.06.2022. godine tim predstavnika JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, predvođen direktoricom Zavoda Doc.dr sci.med. Rasemom Okić, održao radnu posjetu i sastanak sa predstavnicima centra.  Tom prilikom je na molbu štičenika i menadžmenta Centra, održano 40- minutno obraćanje direktorice dr. Raseme Okić, dr. Tarika Hodžića, socijalnih radnika Elvire Bajrović i Amira Burzića, kao i dr. Miralema Mešanovića. Direktorici je uručena i plaketa zahvalnosti za dosadašnji doprinos radu Centra uz obostrane dogovore da će se buduća saradnja naše dvije ustanove intenzivirati i u narednom periodu.

27.06.2022. godine Udruženje Proslavi oporavak je organizovalo Okrugli stol pod nazivom „STIGMA među nama“ čiji cilj je bio potaći dijalog vezano za stigmu među profesionalcima na polju zloupotrebe droga i identificirati najčešće barijere na koje nailaze osobe u započinjanju procesa oporavka i/ili u procesu resocijalizacije i reintegracije u društvo, na kojem je predavač bila i dr. Rasema Okić.

Glavni zaključci ovog skupa su bili da je: „Stigma je biljeg, i osobe koje su bile ovisne o drogama,  a sada su u stabilnom oporavku su uvijek „bivši ovisnici“, te da je potrebno povećati aktivnosti prevencije, edukacije u školskim programima, multidisciplinarnost pristupa i pristup kroz sistemska rješenja.

06.07. 2022. Godine tim predstavnika JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, predvođen direktoricom Zavoda Doc.dr sci.med. Rasemom Okić, 06.07.2022. godine održao je radnu posjetu i sastanak sa predstavnicima terapijske zajednice “Kampus” Rakovica.

Zajednički zaključci su da ovisnička populacija ima kvalitetne mogućnosti liječenja i rehabilitacije u Kantonu Sarajevo ali da je potrebno ubrzati proces liječenja ovisnika uz međusobnu koordinaciju kako bi ovisnik zadržao motivaciju za liječenje, te da iako je saradnja između ustanova do sada bila na visokom nivou u narednom periodu trebamo nastojati da dodatno unaprijedimo kvalitet i kvantitet naših usluga i saradnje kako bi konačni korisnici ostvarili maksimalnu dobrobit.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – samostalni stručni saradnik za ekonomski poslove

31.03.2022. Lista uspješnih kandidata – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove

29.03.2022. Obavještenje i lista kandidata za polaganje pismenog i usmenog ispita

15.03.2022. Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove
15.03.2022. Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove

14.03.2022. Pitanja za radno mjesto – Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove – 1 (jedan) izvršilac

  2. Informatičar/programer – 1 (jedan) izvršilac

25.02.2022. Odluka o poništenju dijela Javnog oglasa
25.02.2022. Lista uspješnih kandidata – informatičar/programer

21.02.2022. Obavještenje i Lista kandidata za polaganje pismenog ispita

04.02.2022. Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove i informatičar/programer
04.02.2022. Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove i informatičar/programer

03.02.2022. Pitanja za radno mjesto – Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove
03.02.2022. Pitanja za radno mjesto – Informatičar/programer

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove – 1 (jedan) izvršilac
  2. Informatičar/programer – 1(jedan) izvršilac
  3. Medicinska sestra/tehničar – 1 (jedan) izvršilac

31.12.2021. Odluka o poništenju dijela konkursa broj 0202-1545-21 od 18.11.2021. godine

17.12.2021. Lista uspješnih kandidata za poziciju medicinska sestra/tehničar
17.12.2021. Lista uspješnih kandidata za poziciju str.saradnik za ekonomske poslove

09.12.2021. Lista kandidata nakon provedenog pismenog ispita – medicinska sestra/tehničar
09.12.2021. Lista kandidata nakon provedenog pismenog ispita – str.saradnik za ekonomske poslove

03.12.2021. Obavještenje i Lista kandidata nakon provedenog pismenog ispita

18.11.2021. Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove, informatičar/programer i medicinska sestra/tehničar
18.11.2021. Poslovnik o radu komisije za porovođenje javnog konkursa – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove, informatičar/programer i medicinska sestra/tehničar

17.11.2021. Pitanja za radno mjesto samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove
17.11.2021. Pitanja za radno mjesto informatičar/programer
17.11.2021. Pitanja za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos magistra farmacije na neodređeno vrijeme

10.12.2021. Lista uspješnih kandidata

02.12.2021. Lista kandidata nakon provedenog pismenog ispita

24.11.2021. Obavještenje termin pismenog ispita – magistar farmacije

10.11.2021. Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme – magistar farmacije
10.11.2021. Pravilnik o radu komisije za porovođenje javnog konkursa – magistar farmacije

09.11.2021. Pitanja za radno mjesto magistar farmacije

Posjeta delegacije Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Delegacija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, na čelu sa  ministrom Prof.dr Harisom  Vranićem bila je u posjeti  JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Obilazak Zavoda upriličen je u pratnji v.d. direktorice Doc.dr sci med Raseme Okić i njenih saradnika.

Ovom prilikom, ministar Prof.dr . Haris Vranić se upoznao sa stanjem u ovom Zavodu, potrebama osoblja i pacijenata.

Dogovorena je podrška Ministarstva u budućem radu,  popunjavanju radnih mjesta, organizaciji vakcinacije pacijenata, kao i  edukaciji uposlenika Zavoda.