Saradnja sa Northwestern Univerzitetom

Naša saradnja sa Northwestern University- International Program Development In cooperation with University of Sarajevo datira od 2017. godine, kada smo dobili priliku da participiramo u ovom razvojnom programu i damo svoj doprinos stručnoj i akademskoj saradnji naših ustanova. U vrijeme pandemije SARS Covid19 nismo imali posjete Američkih studenata zbog globalne izolacije. U 2022. i 2023.godini ta saradnja se nastavlja.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama

Generalna skupština UN-a je 1987. godine proglasila 26.6. Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama. Dan se obilježava u cijelom svijetu, a cilj je upozoriti širu javnost na problem zloupotrebe, poticati zdrave stilove života, a samim time i utjecati na suzbijanje problema zloupotrebe droga. Tim povodom je 23.6.2023. u prostorijama Zavoda za bolesti ovisnosti KS održan okrugli sto na temu “Mogućnosti i prepreke u tretmanu ovisnosti”. Učestvovali su predstavnik Ministarstva civilnih poslova g.Dragan Vukadin, predstavnici terapijskih zajednica “Proslavi oporavak” i “Centra za odvikavanje od ovisnosti – Marjanovac”, te multidisciplinarni tim Zavoda za bolesti ovisnosti.

U okviru aktivnosti izvan Zavoda, a povodom obilježavanja ovog dana, direktorica Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Rasema Okić, spec. neuropsihijatar, subspecijalista za bolesti ovisnosti, je gostovala u emisiji na N1 televiziji.

Zavod – među firmama sa najboljom bonitetnom ocjenom u Bosni i Hercegovini

Zavod za bolesti ovisnosti ocjenjen je bonitetnom ocjenom A+ od strane CompanyWall business, što je pokazatelj da posluje pouzdano i stabilno.

Bonitetnom ocjenom A+, za 2022 godinu, kompanija CompanyWall je Zavod za bolesti ovisnosti svrstala u kompanije koje ispunjavaju visoke standarde uspješnog poslovanja, a certifikat potvrđuje da je poslovni subjekt u grupi firmi sa najboljom bonitetnom ocjenom u Bosni i Hercegovini.   

Posjeta visokog zvaničnika Ambasade SAD-a Zavodu za bolesti ovisnosti

Dana 19.05.2023. imali smo čast da nas posjeti Mr. Matan Meyer, direktor ureda za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona (INL).

Održan je sastanak sa direktoricom Doc. dr med. sci Prim. Rasemom Okić na temu : “Prisustvo sintetičkih droga kao i drugih opojnih sredstava na tržištu Bosne i Hercegovine” , te je uspostavljena početna saradnja između naše dvije Institucije.

Obilježavanje Dana Kantona Sarajevo 2023. godine

U okviru obilježavanja Dana Kantona Sarajevo, koji traju od 02. do 09.05.2023 godine u Zavodu za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo su 04.05.2023. godine organizovane slijedeće aktivnosti:

  • Pružanje besplatne usluge skrining testova na psihokativne supstance i alkotestova građanima Kantona Sarajevo;
  • Prodajna izložba radova pacijenata. Na ovaj način smo predstavili sve tehnike koje su naši pacijenti savladali i usavršili uz pomoć radno-okupacionih terapeuta, a što predstavlja stanovitu satisfakciju kako pacijentima tako i terapeutima. Pored osoblja Zavoda za bolesti ovisnosti KS, pacijenata Dnevne bolnice alkoholizma i pacijenata vanbolničkog tretmana, prodajnu izložbu  podržali su i predstavnici Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo. Cijene radova su bile simbolične, dok će novac od prodaje biti usmjeren za kupovinu repromaterijala za potrebe radno-okupacione terapije.

         

IZVJEŠTAJ O ZAVRŠENOJ REAKREDITACIJI

Zavod za bolesti ovisnosti je 2018. godine uspostavio sistem kvaliteta (Rješenje 02-37-284-2/18) od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, od kada kontinuirano održava i naprjeđuje sistem kvaliteta i sigurnosti u pružanju usluga. Uposlenici Zavoda su profesionalni, predani poslu i  educirani za rad sa ovisnicima kroz interne i eksterne edukacije. Svi uposlenici Zavoda su uključeni u sistem kvaliteta kroz primjenu važečih procedura sa jasno definisanim ciljem poboljšanja kvaliteta u pružanju usluga za pacijente/korisnike. Kod uspostavljanja, kontinuiranog održavanja kao i unapređenja sistema, menadžment daje punu podršku kako u samoj organizaciji i poboljšanju uslova za pacijente tako i za uposlenike Zavoda. Podjeljeni zadaci i uloge (multidisciplinarni rad) svih uposlenih garantuju kvalitetnu integraciju sistema sigurnosti  i kvaliteta u procesu svakodnevnog pružanja usluga. Dana 29.09. i 30. 09.2022. provedena je vanjska ocjena kvaliteta i sigurnosti, istu su provela tri ocjenjivača – doc.dr.sci Klementina Nuk – Vuković dipl. psiholog,  dr. Maida Ređić Fišeković – dr. stomatologije, mr.sci Taib Babić- dipl. Psiholog,  delegirani od Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH dana 25.10.2022. donosi Rješenje o akreditaciji i certifikaciji br: 02-33-390/22, JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo: dodjeljuje se bezuvjetna akreditacija i certifikacija, sa 100,00% ispunjenosti standarda sigurnosti i 100.00% standarda kvaliteta za bolnice (ver.2020). – Akreditacija ima rok od 3 godine, a certifikacija 4 godine od dana donošenja rješenja

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – specijalista neuropsihijatar/psihijatar, medicinska sestra/tehničar

18.08.2022. Lista uspješnih kandidata – ljekar specijalista neuropsihijatar/psihijatar

18.08.2022. Lista uspješnih kandidata – medicinska sestra/tehničar

10.08.2022. Obavještenje i lista kandidata za polaganje pismenog i usmenog ispita

Javni-oglas-psihijatar-MST-22

16.07.2022. Poslovnik o radu komisije za prijem 

15.07.2022. Ispitna pitanja za radno mjesto – Specijalista neuropsihijatar/psihijatar
15.07.2022. Ispitna pitanja za radno mjesto – medicinska sestra/tehničar

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga 26.06.

U sklopu obilježavanja 26.06. Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, direktorica i radnici Zavoda su participirali u radu nekoliko skupova, te posjetili terapijske zajednice.

Tako je na poziv direktora Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim  supstancama u Smolućoj (CROPS), 22.06.2022. godine tim predstavnika JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, predvođen direktoricom Zavoda Doc.dr sci.med. Rasemom Okić, održao radnu posjetu i sastanak sa predstavnicima centra.  Tom prilikom je na molbu štičenika i menadžmenta Centra, održano 40- minutno obraćanje direktorice dr. Raseme Okić, dr. Tarika Hodžića, socijalnih radnika Elvire Bajrović i Amira Burzića, kao i dr. Miralema Mešanovića. Direktorici je uručena i plaketa zahvalnosti za dosadašnji doprinos radu Centra uz obostrane dogovore da će se buduća saradnja naše dvije ustanove intenzivirati i u narednom periodu.

27.06.2022. godine Udruženje Proslavi oporavak je organizovalo Okrugli stol pod nazivom „STIGMA među nama“ čiji cilj je bio potaći dijalog vezano za stigmu među profesionalcima na polju zloupotrebe droga i identificirati najčešće barijere na koje nailaze osobe u započinjanju procesa oporavka i/ili u procesu resocijalizacije i reintegracije u društvo, na kojem je predavač bila i dr. Rasema Okić.

Glavni zaključci ovog skupa su bili da je: „Stigma je biljeg, i osobe koje su bile ovisne o drogama,  a sada su u stabilnom oporavku su uvijek „bivši ovisnici“, te da je potrebno povećati aktivnosti prevencije, edukacije u školskim programima, multidisciplinarnost pristupa i pristup kroz sistemska rješenja.

06.07. 2022. Godine tim predstavnika JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, predvođen direktoricom Zavoda Doc.dr sci.med. Rasemom Okić, 06.07.2022. godine održao je radnu posjetu i sastanak sa predstavnicima terapijske zajednice “Kampus” Rakovica.

Zajednički zaključci su da ovisnička populacija ima kvalitetne mogućnosti liječenja i rehabilitacije u Kantonu Sarajevo ali da je potrebno ubrzati proces liječenja ovisnika uz međusobnu koordinaciju kako bi ovisnik zadržao motivaciju za liječenje, te da iako je saradnja između ustanova do sada bila na visokom nivou u narednom periodu trebamo nastojati da dodatno unaprijedimo kvalitet i kvantitet naših usluga i saradnje kako bi konačni korisnici ostvarili maksimalnu dobrobit.