JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

20.12.2019.

Liste uspješnih kandidata

Lista uspješnih kandidata – magistar farmacije

Lista uspješnih kandidata – doktor medicine

Lista uspješnih kandidata – medicinska sestra tehničar

13.12.2019.

Rezultati pismenih ispita

Rezultati pismenog ispita – Magistar farmacije

Rezultati pismenog ispita – Doktor medicine

Rezultati pismenog ispita – Medcinska sestra tehničar

09.12.2019.

Obavještenje Komisije o pismenom ispitu

Na osnovu člana 20.a Zakona o radu (“Sl.novine FBiH” br:26/16 i 89/18), člana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala (“Sl.novine Kantona Sarajevo, br:9/19 i 21/19) i saglasnosti ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, direktor Zavoda raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

u trajanju od 1 (jedne) godine

  1. Magistar farmacije-1 (jedan) izvršilac
  2. Doktor medicine-1(jedan) izvršilac
  3. Medicinska sestra/tehničar-2 (dva) izvršioca
  4. Informatičar-programer -1 (jedan) izvršilac

Konkurs za prijem decembar 2019

Poslovnik o radu Komisije