8. Jadranska Konferencija o bolestima zavisnosti

8. JADRANSKA KONFERENCIJA O BOSLESTIMA ZAVISNOSTI
16 SEEnet SIMPOZIJUM ZEMALJA SREDNJE I JUGOSITOČNE EVROPE O BOLESTIMA ZAVISNOSTI
Budva – Bečići 12-14.10.2017.

Konferencija i Simpozijum su okupili stručnjake iz oblasti bolesti ovisnosti, različitih profila iz zemalja Jugoistočne Evrope.

Glavne teme skupa su bile “Hepatitisi kod ovisnika” i “Opijatska supstituciona terapija”

Na ovom skupu Zavod se predstavio sa prezentacijama dva stručna rada: “Zloupotreba psihoaktivnih supstanci  kao simptom suicidalnog ponašanja ovisnika” autora Mehić-Basara N., Marjanović-Lisac S. i Grabovica M. i “Intenzitet sresa i njegovi efekti na zdravlje medicinskih sestara/tehničara koji rade u psihijatrijskim službama” autora: Grabovica M. i Mehić-Basara N.

Učešće u ovom skupu su uzeli:
Doc. dr sci med. Nermana Mehić-Basara,
Magbula Grabovica, Magistar zdravstvene njege i terapije
Prim. dr Amir Balić i
Dr Tarik Hodžić