Interna edukacija 07.07.2021. godine – obilježavanje 5 godina od preseljenja

JU Zavod za bolesti ovisnosti 07.07.2021. je obilježio 5 godina rada na lokalitetu Nahorevska 177.

U okviru interne edukacije koja je održana na dan 07.07.2021. Prim.dr. Miloš Pokrajac je podsjetio sve učesnike o tom značajnom datumu za sve pacijenete i uposlenike Zavoda.

Također je podsjetio da je tačno prije tri godine Zavod akreditovana ustanova od strane AKAZ-a FBiH , te da se intenzivno radi na procesu reakreditacije i certifikacije.

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnicu su dužni obrazovati se i obučavati u okviru svojih stručnih zvanja te su obavezni da trajno učestvuju i definišu programe interne kvalitete i sigurnosti.

U okviru interne edukacije održane 07.07.2021. obrađene su četiri teme , dvije iz oblasti Politika i Procedura i dvije stručne teme.
Teme :

 • Procedura pripreme pacijenata za odlazak u terapijsku zajednicu za vrijeme trajanja pandemije Covid 19
  Elvira Bajrović dipl.socijalni radnik
 • Politika usluga koje se pružaju u zavodu za bolesti ovisnosti
  Dr Nizama Šukurović, spec. Neuropsihijatar
 • Kvalitet života ovisnika o opijatima na OST-u u zavisnosti o stabilnosti i tretmanu
  Lejla Šabanović mr sestrinstva
 • Neverbalna komunikacija
  Vedrana novković dip. psoholog i Fuad Điho socijalni radnik

Interna edukacija je često najbolji izvor novih znanja i vještina, a zdravstveni radnici i saradnici kroz predavanja i vježbe utvrđuju svoja znanja i vještine koje su im potrebne za zbrinjavanje i pružanje stručnih usluga ovisnicima o alkoholu i dr.psihoaktivnim supstancama

Glavna sestra Zavoda

Magbula Grabovica mr zdravstvene njege i terapije
Koordinator za kvalitet