The Second European Conference on Addictive Behaviours and Dependencies

The Second European Conference on Addictive Behaviours and Dependencies se održala  u Lisabonu, Portugal od 24.-26 oktobra 2017 god.

Ispred naše ustanove Konferenciji su prisustvovale dr. Nermana Mehić- Basara i dr. Snježana Marjanović – Lisac.

Preko 1000 učesnika iz raznih krajeva svijeta je prisustvale Konferenciji. Vodeći  internacionalni eksperti i naučnici iz polja ovisnosti su govorili o posljednjim naučnim činjenicama i saznanjima  iz ove oblasti, kao i o najnovijim izazovima i promjenama povezanim sa ilegalnima drogama, alkoholom, pušenjem, kockanjem,ovisnosti o internetu  i drugim ovisničkim ponašanjima.

Na inauguralnoj sesiji koja se održavala pod nazivom: Science speaks to polyce and policy speaks to science – govorili su  Alexandre  Quintanilha, naučnik i predsjednik Portugalskog Parlamentarnog komiteta za edukaciju i nauku i Vladimir Poznyak, koordinator Odjela za mentalno zdravlje i Zloupotrebu substanci Svjetske Zdravstvene Organizacije (SZO).

Želimo da se  zahvalimo na dobrodošlici, odlično organiziranoj Konferenciji i izuzetnim  prezentacijama.

Imale smo priliku vidjeti dio prekrasnog Lisabona i potvrditi dobro poznato gostoprimstvo Portugalskog naroda.

Posebno se želimo zahvaliti Alkaloid d.o.o. Sarajevo na podršci u odlasku na Konferenciju.

8. Jadranska Konferencija o bolestima zavisnosti

8. JADRANSKA KONFERENCIJA O BOSLESTIMA ZAVISNOSTI
16 SEEnet SIMPOZIJUM ZEMALJA SREDNJE I JUGOSITOČNE EVROPE O BOLESTIMA ZAVISNOSTI
Budva – Bečići 12-14.10.2017.

Konferencija i Simpozijum su okupili stručnjake iz oblasti bolesti ovisnosti, različitih profila iz zemalja Jugoistočne Evrope.

Glavne teme skupa su bile “Hepatitisi kod ovisnika” i “Opijatska supstituciona terapija”

Na ovom skupu Zavod se predstavio sa prezentacijama dva stručna rada: “Zloupotreba psihoaktivnih supstanci  kao simptom suicidalnog ponašanja ovisnika” autora Mehić-Basara N., Marjanović-Lisac S. i Grabovica M. i “Intenzitet sresa i njegovi efekti na zdravlje medicinskih sestara/tehničara koji rade u psihijatrijskim službama” autora: Grabovica M. i Mehić-Basara N.

Učešće u ovom skupu su uzeli:
Doc. dr sci med. Nermana Mehić-Basara,
Magbula Grabovica, Magistar zdravstvene njege i terapije
Prim. dr Amir Balić i
Dr Tarik Hodžić

Dodjela certifikata za prvih 65 okupacionih terapeuta

Federalno ministarstvo zdravstva u partnerstvu sa Asocijacijom XY kroz „Projekat mentalnog zdravlja u BiH“, kojeg podržava Vlada Švicarske, i u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Zenici organiziralo je jednogodišnju edukaciju iz oblasti okupacione terapije u mentalnom zdravlju za 65 profesionalaca kojima su 10.20.2017. godine dodijeljeni certifikati u sklopu obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Među 65 educiranih terapeuta, certifikat je primila i Salčinović Azemina, koja provodi okupacionu terapiju u Zavodu.

Okupaciona terapija je važan segment rehabilitacije u mentalnom zdravlju, te je u Zavodu intenzivno provode medicinske sestre/tehničari educirani iz oblasti okupacione terapije tokom proteklih 10 godina.

Edukacija iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu 4-6.10.2017. godine

Na osnovu člana 24 i 128 Zakona o zaštiti od požara (Sl. Novine FBiH br. 64/09), Ovlaštenja CZ i u okviru Akreditacijskih bolničkih standarda HSC d.o.o. je izvršila obuku radnika Zavoda iz oblasti zaštite od požara sa provjerom znanja.

Obuka je održana od 04-06.10.2017 godine u prostirijama Zavoda po utvrđenom programu koji se sastojao iz teoretskog, praktičnog dijela i postupcima u slučaju evakuacije.

Dani zdravstva 28.-30.09.2017.

JU Zavod za bolesti ovisnosti KS se na Danima zdravstva 2017 godine predstavio  putem izložbenog prostora/štanda gdje su sugrađani grada Sarajeva, pored informativnih i edukativnih materijala, mogli dobiti i savjete od stručnjaka Zavoda u vezi sa problemom ovisnosti o alkoholu, psihoaktivnim supstancama, kocki i drugim.

Zavod se predstavio i u okviru stručno-edukativnog programa na temu “Koordinirana briga – Case management” u kojem je prikazan slučaj jedne osobe kojoj je potrebna koordinirana briga. Koordinirana briga je oblik specijalizirane psihijatrijske prakse i sveobuhvatne procjene zdravstvenog stanja i socijalnih potreba kao i organizacije svakodnevnih životnih obaveza.

Štand sa promotivnim materijalom kao i sama prezentacija su bili veoma posjećeni.

Obilježavanje godišnjice preseljenja u novi objekat

JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo je u petak 07.07.2017. obilježio godinu dana od preseljenja u novi objekat. 

To prilikom su Direktorica Zavoda Doc. dr sci med. Nermana Mehić Basara i Glavna sestra Zavoda Magbula Grabovica održale prigodne prezentacije ukazujući na poboljšanja u radu Zavoda tokom proteklih godina, kao i na poteškoće sa kojima se Zavod suočava.