Pravni akti Zavoda

 • StatutZavoda, 2017godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/18); raniji Statut (2000. god.) dopunjen Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta, koju je donijelaSkupština Kantona Sarajevo na sjednici 20.12.2017. godine
 • Pravilnik oradu,unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, 2018. godine. Raniji Pravilnik (2001. godine), dopunjen i usklađensa zakonskim i podzakonskimaktimai novim Kolektivnim Ugovorom o radu, dobio saglasnost Ministarstva zdravstvaKS, Odlukom o davanju saglasnosti od 30.05.2018.godine
 • Pravilnikosprječavanjuizaštitiodkućnihinfekcija, 2001godine
 • Pravilnik o plaćama , 2003. godine
 • Pravilnik ojavnim nabavkama, 2006. godine
 • Plan zbrinjavanja medicinskog otpada, 2010. godine
 • Pravilnik oprevenciji i borbi protiv korupcije, 2012.godine
 • Pravilnik o kancelarijskom poslovanju 2013. godine. Na Listu kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja, od Historijskog arhiva Sarajevo, dobivena je Saglasnost dana20.1.2015.godine.
 • Pravilnik o javnim nabavkama (2016)
 • Pravilnik o Direktnom sporazumu u javnim nabavkama (2016)
 • Pravilnik o unutrašnjem nadzoru nad stručnim radom (2017)
 • Pravilnik o unutrašnjem sistemu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti (2017)
 • Pravilnik o zaštiti na radu (2017)
 • Pravilnik o zaštiti od požara (2017)