Upravljačka struktura

Direktorica Zavoda
Doc. dr sci med.
Rasema Okić
Spec. neuropsihijatar
Subspecijalista za bolesti ovisnosti

Glavna sestra Zavoda
Magbula Grabovica
Magistar zdravstvene njege i terapije

Šef Odjeljenja za narkomaniju
VD Šef Odjeljenja za alkoholizam
Dr Miloš pokrajac
Prim. Spec. neuropsihijatar
Subspecijalista za bolesti ovisnosti

Šef Službe opštih pravnih i ekonomsko finansijskih poslova
Himzo Ismić
Mag. ekonomije

Organ upravljanja u Zavodu je Upravni odbor

Upravni odbor ima pet članova i čine ga predstavnici:

  • Osnivača – tri člana od kojih jedan mora biti u ime Kantonalnog ministarstva, 
  • Stručni radnici zdravstvenih ustanova – dva člana, od kojih jedan mora biti iz reda zdrasvstvenih radnika.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Organ rukovođenja u Zavodu je direktor

Direktor organizuje i rukovodi radom Zavoda, zastupa i predstavlja Zavod prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Zavoda. Direktora Zavoda imenuje i razrješava Upravni odbor na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Vlade Kantona.

Organ kontrole poslovanja u Zavodu je Nadzorni odbor

  • Nadzorni odbor sastoji se od tri člana:
    Dva u ime Osnivača
  • Jedan u ime zaposlenika Zavoda uz zastupljenost oba pola

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona na pridlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo