Interna edukacija 26.12.2018.

Interna edukacija uposlenika u Zavodu za bolesti ovisnosti KS odvija se u kontinuitetu tokom cijele godine i prema godišnjem planu.

U toku 2018 godine održan je deseti ciklus interne edukacije, a u toku 2018 godine obrađeno 40 tema.

Kako je interna edukacija najbolji uzvor novih znanja i vještina, to pokazuju rezultati kliničkih audita. Ukupno je u toku 2018 godine uradeno 13 kliničkih audita, a koji služe za internu kontrolu prakse, procesa rada i rezultata rada.

Zadnji ciklus interne edukacije je održan 26.12.2018. Obradjene teme su:

  • Granični poremećaji ličnosti, prof. dr. Lilijana Oruc,
  • Reaudit praćenja multidisciplinarnog rada timova u Zavodu, prim dr Amir Balić, Emira Havic med. sestra i Mahir Osmanspahić dipl. psiholog,
  • Reaudit indiciranih hospitalizacija, odbijenih od strane pacijenata ili saradnika u liječenju, Jasminka Điho med. sestra, Elvir Omerovic dipl. medicinski tehničar,
  • Poteskoce u tretmanu ovisnika sa izrecenom mjerom obaveznog liječenja, Dr. Nizama Šukurović.