Interna edukacija 31.10.2018.

U cilju poboljšanja znanja i vještina u radu zaposlenika Zavoda za bolesti ovisnosti KS, provodi se kontinuirana interna i eksterna edukacija.

Proširenje znanja i vještina je potrebno profesionalcima koji se bave tretmanom ovisnika o alkoholu, PAS, kao i nehimjskim srestvima (internet, kocka…).

Stručno vijeće Zavoda je odgovorno za razvoj i profesionalno usavršavanje znanja, odnosno za interni prenos znanja, koje zajedno sa Komisijom za kvalitet i sigurnost, procjenjuje potrebe za poboljšanjem znanja i vještina, iste analizira, te pravi godišnji plan interne edukacije.

Interna edukacija se provodi u skladu sa planom i to jedanput mjesečno (zadnja srijeda u mjesecu).

Tako je u srijedu 31.10.2018. godine održana internerna edukacija i predstavljene su slijedeće teme:

 1. Indukcija i stabilizacija na OST Suboxone/Buprenorfin u hospitalnim uvjetima
  Dr Nizama Šukurović, Dr Amir Tahirović, Jasminka Điho med. sestra.
 2. Procedura premještanja pacijenata i prenošenje teških predmeta (50.15)
  Mujo Karić med.teh., Mahir Parla, viši med.teh.
 3. Procedura o ispravnom oslovljavanju pacijenata
  Neira Smajić, mr. psihologije
 4. Reaudit – praćenje stope propisivanje BZO kroz programe Zavoda
  Dr Almedina Tanović